Recruitment

चालक पोलीस शिपाई भरती 2019 ,उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सुचना.

बीड जिल्हा पोलीस भरती २०१९ साठी उपलब्द पदांचा तपशील.

बीड जिल्हा पोलीस भरती २०१९ साठी मार्गदर्शक सूचना.

पोलीस भरती 2019 -  प्रेस नोट

महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) नियम, २०११ मध्ये सुधारणा करण्याबाबत.

पोलीस भरती  २०१९ शारीरिक चाचणीच्या गुणांचा  सुधारित तक्ता.

मेदवारांसाठी सूचना

बीड जिल्हा पोलीस भरती-२०१७ :- तात्पूत्यास्वरूपात निवड व प्रतीक्षा यादी

बीड जिल्हा पोलीस भरती २०१७- महाराष्ट्र शासन सा.प्र.वि. शासन निर्णय दि. ०५/१०/२०१५ अन्वये सुधारित तात्पुरती निवड यादी.

बीड जिल्हा पोलीस भरती 2017 तात्पुरती निवड झालेल्या उमेदवारांसाठी सूचना

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 [ तात्पुरती निवड यादी क्रमांक 1 ]

बीड जिल्हा पोलीस भरती - २०१७ आक्षेपाची पडताळणी करून शारीरिक व लेखी चाचणीतील गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती - २०१७ लेखी परीक्षेतील गुण

दि. ०९.०४.२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेची उत्तरतालिका [ ANSWER KEY - A, B, C, D ]

लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांसाठी सूचना

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांची यादी

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 4991 ते 5853 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 4301 ते 4982 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 180, 3834,3836,4002 & 3841 ते 4283 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 3391-3400, 3431-3450 & 3461 ते 3838 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 3051 ते 3460 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 2621 ते 3050 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 2151 ते 2618 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 1661 ते 2141 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 1151 ते 1658 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 701 ते 1150 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 381-700 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 01-378 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण