बीड जिल्हा पोलीस वाहन चालक शिपाई भरती -२०१९ मधील लेखी चाचणी व मैदानी चाचणी मध्ये उमेदवारांना एकूण प्राप्त गुणांची यादी

प्रेस नोट- बीड जिल्हा पोलीस वाहन चालक शिपाई भरती -२०१९

प्रेस नोट- बीड जिल्हा पोलीस वाहन चालक भरती -२०१९

बीड जिल्हा पोलीस वाहन चालक भरती -२०१९ शारीरिक मैदानी चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची यादी

बीड जिल्हा पोलीस वाहन चालक भरती -२०१९, वाहन कौशल्य चाचणी मध्ये उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी