अनुकंपा प्रतिक्षा यादी - २०२१ बीड जिल्हा

पोलीस हवालदार ते सहायक पोलीस उपनिरीक्षक पदोन्नती, बीड जिल्हा

पोलीस नाईक ते पोलीस हवालदार पदोन्नती, बीड जिल्हा

पोलीस शिपाई ते पोलीस नाईक पदोन्नती, बीड जिल्हा

वार्षिक सर्व साधारण बदली- 2021 जिल्हा बीड