बीड पोलीस कॅन्टीन व मेस जाहीरनामा 2023

प्रेस नोट- एकापेक्षा अधिक घटकात आवेदन अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांची उमेदवारी रद्द केले बाबत.

प्रेस नोट- तात्पुरती निवड यादी बीड जिल्हा पोलीस वाहन चालक भरती -२०१९ .

प्रेस नोट- तात्पुरती प्रतीक्षा यादी बीड जिल्हा पोलीस वाहन चालक भरती -२०१९.

बीड जिल्हा पोलीस वाहन चालक शिपाई भरती -२०१९ मधील लेखी चाचणी व मैदानी चाचणी मध्ये उमेदवारांना एकूण प्राप्त गुणांची यादी