बीड जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवरील सहायाक पोलीस निरिक्षाक ते पोलीस शिपाई व बिनतारी संदेश विभागातील कर्मचारी यांचे वार्षिक वेतन वाढ सॅन -2018

वार्षिक सर्व साधारण विनंती बदली सन २०१८

सन २०१३ च्या अर्हता परीक्षेतील उत्तीर्ण पोलीस कर्मचाऱ्यांची अंतरिम सेवा जेष्ठता यादी ( मास्टर लिस्ट )

वार्षिक सर्वसाधारण बदली २०१८

बीड जिल्हा पोलीस भरती-२०१८ :- तात्पुरत्यास्वरूपात निवड व प्रतीक्षा यादी

बीड जिल्हा पोलीस भरती - २०१८ लेखी परीक्षेतील गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती - सन २०१८ सुधारित उत्तरतालिका ( ANSWER KEY ) संच A -B -C -D

बीड जिल्हा पोलीस भरती - २०१८ लेखी परीक्षेची उत्तर तालिका (ANSER KEY) संच A - B - C - D

लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांसाठी सूचना

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2018 लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांची यादी

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2018 चेस्ट क्र. 4211 ते 4971 & 512,513 शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2018 चेस्ट क्र. 3621 ते 4209 & 1600 शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2018 चेस्ट क्र.2951 ते 3618 शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2018 चेस्ट क्र. 1791 ते 2383 शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2018 चेस्ट क्र. 1221 ते 1787 & 767 शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2018 चेस्ट क्र. ३०४, ३०५,५३० आणि ५८१ ते १२१४ शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2018 चेस्ट क्र. 01 ते 572 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड पोलीस शिपाई भरती सन २०१८ जाहिरात

[ निवेदन ] विधी अधिकारी व विधी अधिकारी गट-ब परीक्षा प्रवेशपत्र वितरणाची यादी

विधी अधिकारी व विधी अधिकारी गट-ब परीक्षा प्रवेशपत्र वितरणाची यादी

बीड जिल्हा पोलीस भरती-२०१७ :- तात्पूत्या स्वरूपात निवड व प्रतीक्षा यादी - प्रवर्ग NT-D (सुधारित)

बीड जिल्हा पोलीस भरती-२०१७ :- तात्पूत्यास्वरूपात निवड व प्रतीक्षा यादी

प्रेस नोट- बीड जिल्ह्यातील बेवारस वाहनाबाबतची माहिती.

उमेदवारांसाठी सूचना

बीड जिल्हा पोलीस भरती २०१७- महाराष्ट्र शासन सा.प्र.वि. शासन निर्णय दि. ०५/१०/२०१५ अन्वये सुधारित तात्पुरती निवड यादी.

बीड जिल्हा पोलीस भरती 2017 तात्पुरती निवड झालेल्या उमेदवारांसाठी सूचना

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 [ तात्पुरती निवड यादी क्रमांक 1 ]

बीड जिल्हा पोलीस भरती - २०१७ आक्षेपाची पडताळणी करून शारीरिक व लेखी चाचणीतील गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती - २०१७ लेखी परीक्षेतील गुण

दि. ०९.०४.२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेची उत्तरतालिका [ ANSWER KEY - A, B, C, D ]

लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांसाठी सूचना

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांची यादी

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 4991 ते 5853 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 4301 ते 4982 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 180, 3834, 3836, 4002 & 3841 ते 4283 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 3391-3400, 3431-3450 & 3461 ते 3838 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 3051 ते 3460 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 2621 ते 3050 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 2151 ते 2618 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 1661 ते 2141 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 1151 ते 1658 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 701 ते 1150 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 381-700 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

बीड जिल्हा पोलीस भरती-2017 चेस्ट क्र. 01-378 उमेदवारांचे शारीरिक चाचणीचे गुण

" गुजरात राज्य विरुद्ध किशनभाई " या न्यायालयीन प्रकरणाच्या अनुषंगाने गठीत करण्यात आलेल्या न्यायनिर्णय पडताळणी समितीची माहिती

पोलीस भरती - २०१७ बाबत सूचना 

ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण अधिकाऱ्यांची यादी (जनहित याचिका क्रमांक १७३/१० - ( डॉ. महेश बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर )्ध करणे बाबत .

पोलीस भरती - २०१७

बीड जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवरील पोलीस हवालदार, पोलीस नाईक व पोलीस शिपाई यांचे पदोन्नती आदेश  

 2015-16 च्या पोलीस शिपाई भरतीसाठी 50% पदे भरण्याऐवजी 75% पदे भरण्याचे  निर्देश असल्याने  बीड जिल्हा पोलीस पोलीस भरती 2015-16 साठी तात्पुरती निवड यादी.

सोसायटी, कार्यालये, धार्मिक ठिकाणे, घरे यांचे बांधकामे करताना करावयाची सुरक्षा उपाय योजना [ Do's & Don' ts]

 गुन्हे शाखा बीड पोलीसांशी सराईत गुन्हेगारांची चकमक 

बीड जिल्हा पोलिस कर्मचाऱ्यांचे प्रशासकीय कारणावरून व विनंतीवरून बदल्या

महाराष्ट्र पोलीसांतर्फे वाहनचोरी करिता नवीन वेब-पोर्टल www.vahanchoritakrar.com "

बेवारस-जप्त मोटार वाहनांचा जाहीर लिलाव  दि. १८/०६/२०१६ 

बीड जिल्ह्यातील पो.स्टे.ला बेवारस स्थितीत असलेल्या वाहनांचा तपशील www.beedpolice.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेबाबत

बेवारस वाहनांची ओळख पटण्यासंबंधी